Oficjalny Serwis Projektu  

 Imieniny obchodzi: Edyta, Edmund, Anatol

  wtorek, 20 listopada 2018 r.

 

Dodaj do ulubionych

 

Administracja domeny

 

Archuwum serwisu

    

   
   
 
 

 

 


Odwiedzin: 7496
Dzisiaj: 4
On-line: 1

Informacja o Projekcie
 

CELE PROJEKTU

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich zaprasza stowarzyszenia abstynenckie z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Razem Działamy Skuteczniej”, realizowanego w partnerstwie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Sieradzu, w ramach Programu FIO 2016.
Program skierowany jest do liderów/wolontariuszy klubów abstynenckich (po lub w trakcie leczenia odwykowego), działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, tj.: uzależnionych oraz pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym.

Celem głównym projektu jest zwiększanie potencjału i kompetencji organizacji abstynenckich w woj. łódzkim oraz wsparcie działań sieciowych Związku (jako org. federacyjnej) poprzez:

 1. Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności u kadry liderów i wolontariuszy stowarzyszeń abstynenckich w zakresie podniesienia jakości pracy z beneficjentem, nowoczesnego zarządzania, efektywnego wolontariatu, wykorzystania ekonomii społecznej i nowoczesnych technologii.
 2. Rozwój zdolności wśród liderów i członków stowarzyszeń abstynenckich do tworzenia koalicji i współpracy oraz polepszenie przepływu informacji między organizacjami.
 3. Polepszenie funkcjonowania i wsparcie sieciowania stowarzyszeń trzeźwościowych rozpoczęte przez Oferenta (Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego).
   

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo oraz zbudowanie Wojewódzkiego Systemu Informacyjnego. Uczestnicy programu wypracują standardy pracy stowarzyszeń abstynenckich i rozpoczną ich wdrażanie w swoich organizacjach. Stowarzyszenia biorące udział w programie organizują kwartalne spotkania uczestników w swoim podregionie.
Projekt jest realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2016r.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Projekt będzie realizowany w 3 obszarach:

OBSZAR I – Szkolenia / warsztaty:

 1. Pracy z osobom uzależnioną, współuzależnioną, pracy w ośrodku interwencyjnym, skutecznej pomocy osobom wychodzącym z alkoholizmu.
 2. Prawnych i finansowych zagadnień trzeciego sektora, budowania i zarządzania zespołem realizatorów, przygotowania liderów do tworzenia koalicji, zasady sieciowania organizacji obywatelskich.
 3. /a  - podział na grupy /Obsługi komputera, pracy z programem Office, wykorzystania Internetu w przepływie informacji i w promocji organizacji; - warsztaty praktyczne
 1. / b - podział na grupy / Ja, jako wolontariusz w społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, warsztaty autoprezentacji, poznanie własnych talentów/możliwości
 2. Ekonomii społecznej i wykorzystania jej elementów w pracy z beneficjentami stowarzyszeń abstynenckich, pisania i realizowania projektów, aktywizacji zawodowej osób wychodzących z uzależnienia
 3. / a - podział na grupy / Prowadzenia korespondencji elektr., obsługi komunikatorów intern. z wykorzystaniem w punktach informacyjnych, wykorzystanie sprzętu multimedialnego do pracy z beneficjentem; - warsztaty praktyczne
 1. / b - podział na grupy / Pozyskiwania wolontariuszy, właściwego motywowania ich do pracy w społecznościach lokalnych, planowania rozwoju osobistego wolontariuszy, zasad skutecznej pracy wolontariuszy z członkami społeczności lokalnej
 2. Rola sieci organizacji abstynenckich w realizacji lokalnej/regionalnej polityki społecznej, dostosowanie usług i inicjatyw stowarzyszeń do nowo pojawiających się zagrożeń społecznych

OBSZAR II - Informacja / doradztwo:

 1. Budowa Wojewódzkiego Systemu Informacji dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz utworzenie lub modernizacja 5 profesjonalnych stron stowarzyszeń abstynenckich.
 2. Stała pomoc w budowaniu partnerstw lokalnych i branżowych, wsparcie w procesie sieciowania organizacji abstynenckich w woj. łódzkim.
 3. Uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

OBSZAR III - Standaryzacja / wdrożenie:

 1. Opracowanie standardów pracy klubów abstynenckich, zarówno w pracy z osobami uzależnionymi lub z ich kręgu, jak i zasady nowoczesnej pracy stowarzyszeń dotyczące zarządzania, kreowania wizerunku, nowoczesnego wypełniania misji.
 2. Regionalne spotkania warsztatowe dla liderów/wolontariuszy lokalnych organizacji i społeczności. Spotkania będą poświęcone polepszeniu przepływu informacji między organizacjami, przybliżeniu zasad sieciowania, zdolności do tworzenia koalicji i współpracy. Spotkania poprowadzi facylitator.
 3. Rozpowszechnienie i stopniowe wprowadzanie w życie opracowanych standardów na terenie województwa łódzkiego.

BENEFICJENCI PROJEKTU

W projekcie biorą udział stowarzyszenia abstynenckie z woj. łódzkiego zaangażowane w działania sieciowania organizacji w ramach Związku.
Każda organizacja rekomenduje 2 osoby, które uczestniczą w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, (uzależnionych od alkoholu i ich rodzin) oraz udzielają się w pracy na rzecz uczestniczących stowarzyszeń. Zarządy stowarzyszeń wypełniają deklaracje uczestnictwa i dostarczają ją wraz z listą delegowanych osób realizatorowi projektu.

Każdy uczestnik zobowiązuje się pisemnie do aktywnego udziału w całym projekcie. Istnieje możliwość wpisania dodatkowych osób na listę rezerwową.

Organizator zapewnia uczestnikom: noclegi i wyżywienie w czasie szkoleń, materiały informacyjne i szkoleniowe, materiały promocyjne, zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach, bieżącą pomoc w wdrażaniu projektu w lokalnych organizacjach, porady i konsultacje.

INFORMACJE DODATKOWE

Realizatorem projektu jest:
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Woj. Łódzkiego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Kopernika 5

Informacje dodatkowe o programie można uzyskać:

kol. Władysław Keler (koordynator projektu) tel. 602 889 335
Kol. Włodzimierz Ziółkowski (facylitator grupy) tel. 601 590 870

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016

 

 

Projekt dofinansowany


 


 

 

Partner Projektu

 
   


| Projekt i wykonanie: Stanley
| Administrator stron: Włodzimierz Ziółkowski |
Kopiowanie ze stron Z.S.A.W.Ł. materiałów i późniejsze ich wykorzystanie w celach komercyjnych traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.